Monthly Archives: February 2017

Frihandel inget självändamål

21.02.2017

Ibland betecknas WTO (och tidigare GATT) som en ”frihandels- organisation”, vilket inte är hela sanningen.

Att minska tullar och andra handelshinder är i WTO inget mål i sig utan ett bland flera medel för att uppnå:

  • Höjd levnadsstandard;
  • Full sysselsättning;
  • Ökning av realinkomst och efterfrågan;
  • Ökning av produktion och handel med varor och tjänster.
  • Skyddsmöjligheter

Frihandeln är heller inte ovillkorlig. Regelsystemet ger medlem­marna rätt att bryta mot ingångna förpliktelser för att skydda sin betalningsbalans eller motverka marknadsstörningar av olika slae.

Detta organ består av sju personer med dokumenterad sakkun­skap inom juridik, internationell handel och WTO:s regelsystem.

En panelrapport (eller rapport från överprövningsorganet) an­tas automatiskt såvida inte det osannolika skulle inträffa att samtliga WTO-medlemmar är överens om att förkasta den. Det­ta är också en nyhet och garanterar att panelrapporter inte kan blockeras av den ”förlorande” parten.

Utgångspunkten är att den felande parten rättar sig efter panelut­slaget genom att upphöra med den regelvidriga åtgärden och/el- ler ändra sina regler. Om detta inte sker inom rimlig tid kan kom­pensation utgå.

Om kompensation inte lämnas kan den drabbade parten begä­ra att få vidta motåtgärder (”retaliera”). I princip bör detta ske inom det område som berörs av tvisten. I sista hand kan dock re­taliation ske över hela WTO-området (utom offentlig upphand­ling), s.k. korsretaliation. Ett land som gör sig skyldigt till imma- terialrättsintrång kan alltså riskera att dess export till immaterial- rättsinnehavarens land drabbas av strafftullar.