Interna subventioner

13.08.2016

När produktstandarder varierar från land till land måste tillver­kare anpassa sina produktionsmetoder för att möta de olika tek­niska specifikationer som finns på deras huvudmarknader. Detta ökar givetvis kostnaderna och hindrar företagen från att utnyttja skalfördelar i produktionen. Detta är förklaringen till att man in-

ternationellt strävar efter att harmonisera föreskrifter och stan­darder på världsvid basis.

Interna subventioner

De olika interna stödformerna ska minskas med 20 procent fram till 2001. Basen för åtagandet är stödnivån under 1986-88. Ned­dragningen behöver inte ske produktvis utan beräknas på den sammanlagda stödnivån.

Interna stödåtgärder som har små eller inga produktionsstimu-, lerande eller handelssnedvridande effekter undantas från dessa neddragningar liksom även vissa typer av areal- och djurbidrag som ingår i produktionsbegränsningsprogram.

De omfattande direkta inkomststöd som tillämpas i exempel­vis EU och USA har därmed undantagits. För dessa liksom för flertalet i-länder sker därför inte några större sänkningar av in­ternstödet. Undantaget är Norge och Schweiz.